Logo Institut Baix Camp
         facebook  Instagram  TikTokpetita     lloro20px
       coeducat el club del sieirobotica assesorament 60px
 • DSC 2807
 • DSC 2864
 • E.F
 • DSC 2714
 • DSC 2723
 • DSC 2725
 • DSC 2761
 • DSC 2774
 • DSC 2793
 • DSC 2798
 • DSC 2805
 • DSC 2751

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2023-24

GESTIÓ

DATES

ESO

Presentació de sol·licituds

del 8 al 20 de març

Matrícula

del 20 al 28 de juny

BATXILLERAT

Presentació de sol·licituds

del 20 al 26 d'abril

Matrícula

del 22 de juny al 3 de juliol

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJA

Presentació de sol·licituds *

 

(1) Alumnat amb continuïtat d’escolarització

del 12 al 18 d'abril

(2) Resta d'alumnat

del 9 al 15 de maig

Matrícula

del 3 al 7 de juliol

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Presentació de sol·licituds

del 26 de maig a l'1 de juny

Matrícula

del 19 al 24 de juliol

 * 

Procés per a alumnat de continuïtat d'escolarització

 1. Alumnat que està cursant 4t d'ESO o que està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d'ESO. Es reserven per a les sol·licituds que arriben per aquesta via un 70 % de les places.
 2. Per qui ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica. Es reserven per a les sol·licituds que arriben per aquesta via un 20 % de les places.
 3. Per qui accedeix amb el CAM o ha superat la prova d'accés (inclòs si n'està exempt –PFI–) o té altres requisits d'accés i que durant aquest any fa, com a màxim, 18 anys. Es reserven per a les sol·licituds que arriben per aquesta via un 10 % de les places.

Procés per a la resta de l'alumnat.
Poden particpiar en aquest procés:

 1. L'alumnat que ha obtingut el títol de l'ESO anteriorment a l'any en què es presenta la sol·licitud o que està cursant el 4t curs de l'ESO, però no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització, o no ha estat admès en aquesta convocatòria.
 2. L'alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització o no ha estat admès en aquest convocatòria.
 3. L'alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà, ha superat la prova d'accés (inclòs si n'està exempt) o té altres requisits d'accés i és major de 18 anys; també els menors de 18 anys o que fan els 18 anys durant l'any en què es presenta la sol·licitud de preinscripció que no han participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització, o que no hi han estat admesos.
 4. L'alumnat no esmentat en els apartats anteriors que, tenint els requisits acadèmics d'accés que estableix la normativa corresponent, no reuneix les condicions establertes per presentar la sol·licitud al procés amb continuïtat d'escolarització.

En tots els casos, per desfer situacions d'empat, s'aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de manera proporcional.