lloro20px blogIBC80px COLORb      assesorament 60px
MATRICULA ALUMNAT NOU
CALENDARI MATRÍCULA

Serveis FP: Assesorament i Reconeixement

 

SERVEI RECONEIXEMENT D’APRENENTATGES

 

INFORMACIÓ SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT

Servei que s’adreça a les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’ almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

La persona prèviament ha d’haver rebut l’informe del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu o be, procedir de convocatòries d'acreditació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o títol afí.(Qualifica’t/Acreditació).

El servei el presta el centre educatiu de forma personalitzada i consisteix en una entrevista entre la persona i els avaluadors del centre educatiu.

Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran els crèdits, o unitats formatives i mòduls reconegudes.

Per convalidar les Unitats Formatives o crèdits certificats, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d'accés.

 

Places reconeixement

Família sanitària

2 cures auxiliars d’infermeria

 

2 farmàcia i parafarmàcia

 

4 higiene bucodental

Família administrativa

1 gestió administrativa

 

1 gestió administrativa àmbit jurídic

 

1 assistència a la direcció

 

2 administració i finances

Família informàtica

1 ASIX

 

1 DAM

 

1 DAW

 

2 SMX

REQUISITS PER ACCEDIR AL SERVEI

  1. a) Tenir 18 anys complerts
  2. b) Acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el

 sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els

 aprenentatges.

  1. c) Informe del servei d’assessorament o Procedents de convocatòries d'acreditació

 amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o títol afí.

 (Qualifica’t/Acreditació). 

  1. d) No estar inscrits simultàniament en les mateixes unitats formatives de forma

 presencial o a distància.

LLISTAT DEFINITIU ADMESOS AL SERVEI DE RECONEIXEMENT CURS 19-20

Familia sanitària:

     CFGS Higiene bucodental:

         X5651781Z

         39920699J

     CFGM Farmàcia i parafarmacia:

         39886749B

Familia administrativa:

     CFGM Gestió administrativa àmbit jurídic

         39943473V

     CFGM Gestió administrativa

         39719794J

Descripció

Data

Lloc

Documents

Matricula servei de reconeixement

Del 9/03/2020 al 13/03/2020

Secretaria del centre

-Document justificatiu de bonificació o exempció del preu públic

-Rebut del pagament del preu

- Documents que acreditin l’experiència laboral

- Full matricula

Inici servei de reconeixement

23/03/2020

Institut

 

S’ha enviat un email amb les instruccions per matricular-se a tots els admesos

 

PREU DEL SERVEI

Títols LOGSE    40 €/ crèdit

Títols LOE      18 €/ unitat formativa

  

Imprés de matrícula al servei de reconeixement

Documents